Воєводін В’ячеслав Васильович

Воєводін В’ячеслав Васильович

Кандидат педагогічних наук, професор, народний артист України,
член-кореспондент Академії мистецтв України.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ВИКОНАВЦІВ В ОРКЕСТРОВОМУ КЛАСІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2007.

Основний зміст дисертації становить наукове обґрунтування методики становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі.

Ґрунтуючись на теоретичному дослідженні специфіки досліджуваного феномена, визначено сутність творчого потенціалу студентів мистецьких вищих навчальних закладів та його структурні компоненти: мотиваційний, емоційний, інтелектуальний, комунікативний та операційний.

На основі авторської концепції про важливість реалізації творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі розроблено критерії та показники рівня його сформованості; досліджено зміст, педагогічні умови; апробовано експериментальну методику поетапного становлення творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів, яка ґрунтується на принципах особистісно-орієнтованого підходу.