Наукова школа Ольги Миколаївни Олексюк

Наукова школа
з проблем духовно-світоглядного розвитку особистості
в системі неперервної мистецької освіти

Наукова школа Ольги Миколаївни Олексюк

 Рік заснування наукової школи: 2005

Керівник наукової школи:

ОЛЕКСЮК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Київ, Львів, Рівне, Запоріжжя, Вінниця, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Умань, Миколаїв, Одеса, та інші регіони України.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

— глобалізаційні процеси сучасної музичної культури і освіти;
— теоретико-методологічні засади історії мистецької педагогіки і освіти;
— розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій  освіті;
— оптимізація мистецтвознавчих дисциплін в контексті євроінтеграції;
— професійна підготовка майбутнього вчителя музики на засадах герменевтики;
— ціннісно-смислові основи компетентнісно орієнтованого педагогічного процесу у вищій школі;
— інноваційні технології у вищій мистецькій освіті;

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

— ініціювання і координація наукових досліджень у галузі неперервної мистецької  освіти;
— упровадження сучасних технологій неперервної мистецької освіти в практичну діяльність навчальних закладів;
— проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
— сприяння розвитку наукових осередків школи у вищих навчальних закладах України;
— рецензування монографій, підручників, посібників;
— участь у роботі експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України та НАПН України.

НАУКОВІ ВИДАННЯ, У ЯКИХ СИСТЕМАТИЧНО ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ, А ТАКОЖ ДОРОБОК НАУКОВЦІВ ШКОЛИ:

— Колективна монографія «Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformation», Cambridge Scholars Publishing;
— Монографія доктора педагогічних наук, професора Олексюк О.М. «Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті»;
— Збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора Олексюк О.М. «Духовність особистості в системі мистецької освіти»;
— Науковий журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі»;
— «Педагогічний процес: теорія і практика»
— «Неперервна професійна освіта: теорія і практика».

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ:

Видано: монографії — 18, підручники — 16, навчальні посібники — 60, навчальні плани і програми – 52, методичні рекомендації – 43, статті у збірниках наукових праць – 1200, патенти на авторські свідоцтва – 8.

ВІДКРИТІ СЕСІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

2010 рік
Інститут вищої освіти НАПН України.
Сесія молодих учених.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: “Проблема полікультуризму в духовному розвитку особистості”.

2012 рік

Інститут вищої освіти НАПН України.
Сесія молодих учених.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: “Образ «стратегії» в дослідницьких програмах аспірантів та
докторантів”.

2012 рік

Слов’янський державний педагогічний університет.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: “Герменевтичні смисли професійної освіти”.

2013 рік

Інститут вищої освіти НАПН України.
Сесія молодих учених.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: “Духовні домінанти вищої гуманітарної освіти в умовах глобалізації
освітнього простору”.

2014 рік

Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.
Сесія молодих учених.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Міжкультурна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва»

2015 рік

Київський університет імені Бориса Грінченка.
Сесія молодих учених.
Тема: «Методологія досліджень духовної проблематики у сфері мистецької освіти: від класичного до постнекласичного періодів»

2016 рік

Київський університет імені Бориса Грінченка.
Сесія молодих учених.
Тема: «Антропологічний поворот у мистецькій освіті»

2017 рік

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сесія молодих учених.
Тема: «Постнекласична мистецька освіта: особливості транзитивного розвитку»

2018 рік

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Сесія молодих учених.
Тема: «Методологічні вимоги до міждисциплінарних досліджень у сфері мистецької освіти»

ЩОРІЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ: СИМПОЗІУМІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ складає близько 70 науковців, серед яких підготовлено: 5 докторів педагогічних наук та мистецтвознавства, 53 кандидати педагогічних наук та мистецтвознавства, 10 аспірантів та докторантів.

Доктори педагогічних наук, консультантом яких був
доктор педагогічних наук, професор  Ольга Миколаївна Олексюк:

 1. Локарєва Галина Василівна «Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування»  доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2005.
 2. Жуков Сергій Михайлович «Методологічні і методичні засади формування інтересів та потреб у дітей 5-9 років засобами мистецтв» доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07, рік захисту 2010.
 3. Сверлюк Ярослав Васильович «Теоретико-методичні основи професійної підготовки диригента оркестрового колективу у вищих мистецьких навчальних закладах» доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 4. Пляченко Тетяна Миколаївна «Педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами» доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 5. Попович Наталія Михайлівна  «Теорія і методика формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики у системі неперервної педагогічної освіти»  доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2015.


Кандидати наук, які захистили дисертаційні роботи під керівництвом доктора педагогічних наук, професора  Ольги Миколаївни Олексюк:

 1. Семенова Наталія Миколаївна «Педагогічні умови становлення оцінних суджень студентів у курсі «Аналіз музичних творів» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2001.
 2. Ляшенкo Ольга Дмитрівна  «Худoжньo-педагoгiчна iнтеpпpетацiя музичнoгo твopу в пpoфеciйнiй пiдгoтoвцi майбутнiх учителiв музики» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2001.
 3. Северинова Марина Юріївна «Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років xx ст.» кандидат мистецтвознавства  зі спеціальності 17.00.01, рік захисту 2002.
 4. Кужелев Дмитро Олександрович «Художні тенденції розвитку академічного баянного виконавства у другій половині xx ст.» кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.01, рік захисту 2002.
 5. Кротова Тетяна Федорівна «Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу» кандидат педагогічних наук: 13.00.02, рік захисту 2004.
 6. Холоденко Вікторія Олександрівна «Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2004.
 7. Ткач Марія Михайлівна «Становлення  художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2004.
 8. Браніцька Тетяна Ромуальдівна «Методичні засади формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2005.
 9. Кузьмінська Леся Дмитрівна «Формування морально-ціннісного відношення до музичного виконавства у підлітків» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2005.
 10. Сверлюк Лілія Іванівна  «Формування гуманних взаємин у дитячих хорових колективах» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2006.
 11. Белінська (Карпінська) Тетяна Володимирівна «Розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін у системі вищої музичної освіти україни (20-ті рр. XX – поч. XXI ст.) » кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01, рік захисту 2006.
 12. Піхтар Олена Анатоліївна «Методична система формування музичного мислення студентів мистецьких вищих навчальних закладів» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2007.
 13. Мозговий Микола Петрович «Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні» кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.01, рік захисту 2007.
 14. Пелипчук Світлана Михайлівна «Педагогічні умови становлення суб’єктивності майбутніх юристів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2007.
 15. Воєводін В’ячеслав Васильович «Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі» кандидат педагогічних наук: 13.00.02, рік захисту 2007.
 16. Лавриш Ірина Михайлівна «Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2008.
 17. Хижко Олександр Вікторович «Формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2009.
 18. Шубенко Наталія Олександрівна «Формування медіакультури майбутнього вчителя музики засобами аудіовізуальних мистецтв» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2010.
 19. Флегонтова Наталія Миколаївна «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04,  рік захисту 2010.
 20. Дутчак Уляна Василівна «Підготовка майбутнього вчителя музики до естетичного виховання підлітків засобами арт-терапії» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 21. Музика Ольга Яношівна «Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, 2011.
 22. Акічева Марина Шаміліївна «Формування компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 23. Лісун Дмитро Володимирович «Формування професійних герменевтичних умінь майбутнього музиканта-виконавця у фаховій підготовці» кандидат педагогічних наук  зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 24. Павленко Олексій Миколайович «Методика формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2012.
 25. Світайло Світлана Валеріївна «Формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хоровох підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2012.
 26. Мозгова Олена Миколаївна «Творчість Миколи Мозгового як явище української масової музичної культури» кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01, рік захисту 2013
 27. Кабріль Катерина Володимирівна «Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2013.
 28. Рибніков Олександр Михайлович «Формування готовності майбутнього вчителя музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2013.
 29. Бондаренко  Лариса Анатоліївна «Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку в процесі інструментально-виконавської підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2013.
 30. Соболь Наталія Віталіївна «Методика формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2016.
 31. Пастушенко Любомир Андрійович «Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах». Спеціальність: 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти.
 32. Бєлікова Олена Аркадіївна «Формування ціннісних переконань майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки». Спеціальність 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти.
 33. Ковальський Роман Іванович «Методика формування готовності майбутнього вчителя музики до організаційно-педагогічної роботи в учнівському естрадно-інструментальному колективі». Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 34. Теряєва Лариса Анатоліївна «Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.
 35. Синишин Лілія Орестівна «Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)». Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 36. Кифенко Ганна Миколаївна «Методика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.
 37. Рахманова Оксана Кахрамонівна «Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.
 38. Косінська Наталія Леонідівна «Методика формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.
 39. Малахова Маргарита Олександрівна «Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі». Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Кандидатські та докторські дослідження, які виконуються під керівництвом доктора педагогічних наук, професора  Ольги Миколаївни Олексюк:

 1. Вишневецька Марина Вікторівна «Методика формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-хорового навчання». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.
 2. Даценко Марія Сергіївна «Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі методичної підготовки». Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (теорія та методика навчання музики).
 3. Лимаренко Валерій Ігорович «Формування методичної культури майбутнього керівника вокального ансамблю із ед’ютейнменту». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.
 4. Мирошниченко Валерій Миколайович «Методика навчання джазової імпровізації майбутнього артиста-вокаліста на заняттях сольного співу». Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (теорія та методика навчання музики).
 5. Скуратовська Марія Олександрівна «Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до концертно-виконавської діяльності у закладах позашкільної мистецької освіти». Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (теорія та методика навчання музики)