Ткач Марія Михайлівна

Ткач Марія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка.

СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОВІДНОШЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2004.

У дисертації досліджено проблему становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки; обґрунтовано сутність і архітектоніку поняття «художнє світовідношення»; визначено критерії, показники та рівні сформованості художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів; виявлено педагогічні умови становлення художнього світовідношення майбутнього музиканта-педагога.

Розроблено та експериментально перевірено методику становлення художнього світовідношення майбутнього музиканта-педагога, впровадження якої в професійну підготовку майбутніх музикантів-педагогів відбувалось поетапно. Перший (підготовчий) етап було спрямовано на опанування теорії художнього стилю епохи та методики його аналізу. Другий (основний) етап – оволодіння інтегрованими знаннями та методами аксіологічного аналізу в спецкурсі «Становлення художнього світовідношення майбутнього музиканта-педагога». Третій (завершальний) – було орієнтовано на оволодіння професійними вміннями у процесі соціокультурної діяльності студентів. Дані формувального експерименту дали змогу констатувати позитивні зрушення щодо рівнів сформованості художнього світовідношення студентів за всіма визначеними критеріями.