Світайло Світлана Валеріївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри хорового диригування Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка.

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2012.

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки.

Розкрито сутність фахової компетентності майбутніх вчителів музики, які здобувають диригентсько-хорову підготовку, визначено її структурні компоненти та основні групи компетентностей, охарактеризовано особливості їх формування у процесі диригентсько-хорової підготовки.

Проаналізовано сучасний стан диригентсько-хорової підготовки, його зміст і методичне забезпечення. Визначено і обґрунтовано організаційно-методичні засади формування фахової компетентності майбутніх вчителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки – технологічну модель, педагогічні умови, форми та засоби.

Визначено критерії, показники та рівні сформованості, розкрито зміст, етапи та методи експериментальної роботи, здійснено аналіз результатів педагогічного експерименту.