Сверлюк Ярослав Васильович

Доктор педагогічних наук,
професор кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИРИГЕНТА ОРКЕСТРОВОГО КОЛЕКТИВУ
У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2011.

У дисертації досліджено методологічні, теоретичні і методичні основи професійної підготовки диригента оркестрового колективу з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності. Висвітлено генезис та еволюцію поняття «диригент оркестру» як педагогічного та музичного феномена, який сприяв обґрунтуванню проблеми сучасної диригентсько-оркестрової освіти. У широкому міждисциплінарному контексті сформульовано зміст поняття «професійна підготовка диригента оркестрового колективу», розкрито його суспільне значення в музично-естетичному вихованні підростаючого покоління.

Доведено доцільність упровадження в практику розроблених дисертантом сучасних методичних підходів до розв’язання проблеми професійної диригентсько-оркестрової освіти. Експериментально перевірено ефективність педагогічної технології та методики, створених на основі гуманістичних принципів розвитку студентів.

За результатами експериментального дослідження на завершальному етапі підтверджено обґрунтованість досліджуваних теоретико-методичних засад і ефективність розробленої на їхній основі педагогічної технології, яку було впроваджено в систему професійної підготовки майбутніх диригентів у вищих мистецьких навчальних закладах.