Сверлюк Лілія Іванівна

Сверлюк Лілія Іванівна

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету.

ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН У ДИТЯЧИХ ХОРОВИХ КОЛЕКТИВАХ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі формування гуманних взаємин у дитячому хоровому колективі. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в теорії та методиці навчання, на основі його уточнено сутність поняття «гуманність», «гуманні взаємини».

Визначено специфіку музично-педагогічної діяльності керівника дитячого хорового колективу, виокремлено сучасні підходи до підвищення ефективності роботи з такими колективами. Визначено зміст, структуру та критерії сформованості гуманних взаємин в учасників хорового колективу.

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови, що сприяють гуманізації навчально-виховного процесу в аматорському колективі.

Доведено, що формування гуманних взаємин в дитячому хоровому колективі відбувається, коли керівник добивається в своїй діяльності єдності організаційного, навчально-виховного і художньо-творчого компонентів. Основні положення впроваджено в навчальний процес вищих навчальних закладів культури і мистецтв.