Шубенко Наталія Олександрівна

Шубенко Наталія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри культурології Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2010.

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано необхідність формування медіакультури майбутніх вчителів музики у процесі професійно-педагогічної підготовки. Доведено, що медіакультура як сукупність створених людиною медійних артефактів (медіатекстів) є сьогодні способом комплексного освоєння людиною світу і основою досягнення медіа — компетентності особистості.

Уточнено зміст понять: аудіовізуальні мистецтва, аудіовізуальний медіатекст, з’ясовано зміст поняття “медіакультура майбутнього вчителя музики” та його структурні компоненти (мотиваційно-ціннісний, перцептивно-емоційний, когнітивно-пізнавальний, творчо-діяльнісний).

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено технологію формування медіакультури майбутнього вчителя музики засобами аудіовізуальних мистецтв, сутність якої полягає у проектуванні педагогічної взаємодії викладача і студентів, спрямованої на досягнення студентами медіакомпетентності.

Визначено педагогічні умови ефективності процесу формування медіакультури, які забезпечують організаційно-методичний супровід і реалізацію завдань запропонованої технології, відповідність мистецької освіти інтегративним процесам у сучасному мистецтві, підготовку студентів до майбутньої практичної діяльності. Результати експериментальної роботи доводять ефективність запропонованої технології.