Семенова Наталія Миколаївна

Семенова Наталія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії музики, вчений секретар
Національної музичної академії імені П.І.Чайковського.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІННИХ СУДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ
У КУРСІ «АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2001.

У дисертації досліджено особливості становлення оцінних суджень у студентів музичних спеціалізацій вищих навчальних закладів культури і мистецтва на заняттях з аналізу музичних творів.

У роботі уточнено й систематизовано музично-педагогічний зміст поняття «оцінне судження», визначено та охарактеризовано його структуру, рівні сформованості та шляхи його вдосконалення у студентів-музикантів. Останні ґрунтуються на визначених педагогічних умовах та розробленій методиці, в основу якої покладено базовий технологічний комплекс особистісно-орієнтованого навчання: різні суб’єкт – суб’єктні форми взаємодії, ігрове моделювання (бліцігри), навчальна ситуація.

Теоретично обґрунтована й експериментально перевірена методика , яка забезпечує ефективне становлення оцінних суджень студентів і може бути використана викладачами інших закладів культури і мистецтв.