Попович Наталія Михайлівна

Попович Наталія Михайлівна

Доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва
Мукачівського державного університету.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО СМАКУ
У СТУДЕНТІВ КЛАСУ АКОРДЕОНА
ЗАСОБАМИ ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2005.

Основу дисертації становить наукове обґрунтування методики розвитку художнього смаку у студентів класу акордеона засобами естрадного мистецтва.

У процесі дослідження визначено сутність, зміст та структуру поняття «художній смак», з’ясовано критерії та встановлено рівні його сформо-ваності. Визначено роль художнього потенціалу естрадного музичного мистецтва, обґрунтовано поліаспектність його функціонування. Досліджено педагогічні умови розвитку художнього смаку у студентів класу акордеона засобами естрадного мистецтва.

Отримані і науково-обґрунтовані результати дослідно-експери-ментальної роботи дають змогу підвищити рівень ефективності музично-виконавської підготовки студентів мистецьких вищих навчальних закладів.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Результати проведеного дослідження вказують на те, що одним з ключових завдань підготовки вчителя музики є формування його професійно-особистісного досвіду як необхідної умови професійної стабільності, орієнтації у широкому арсеналі інноваційного руху, наукових розробок і якісної організації навчально-виховного процесу.

Формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики сьогодні можливе лише на засадах спеціальної поетапної професійної підготовки, поєднання у ній науково-теоретичних досягнень педагогічної науки, організаційно-технологічних розробок, передової практики, здобутків провідних світових мистецьких та наукових шкіл, що забезпечить високий рівень майстерності та неперервність підготовки в розвитку майбутнього фахівця як висококваліфікованого професіонала.

Професійно-особистісний досвід, в руслі гуманістичної парадигми, реалізується через діяльність і має не тільки зовнішні атрибути спільності, але й своїм внутрішнім змістом передбачає співробітництво, саморозвиток суб’єктів навчального процесу, виявлення їх особистісних функцій. Науковці звертають особливу увагу на особистісну спрямованість технологій навчання тих, кого навчають, на забезпечення їх особистісної поведінки, самоуправління й розвиток творчого потенціалу учасників дидактичного процесу.

На формування професійно-особистісного досвіду впливають теорія, практика і наукова інформація. Саме теоретичні знання та багатогранність практики, якими оволодівають студенти, сприяють їхньому усвідомленню набутого професійно-особистісного досвіду, зокрема, його суперечливих моментів, оцінці значущості його змісту, свідомому відбору вагомих досягнень особистості. Завдяки цим знанням забезпечується цілісність й гармонійність досвіду, зв’язок професійного досвіду з особистісним.

Цілепокладання у структурі професійно-особистісного досвіду вчителя музики формує його суб’єктивні смисли, що надають цінності отриманому досвіду, оскільки визначають значення діяльності для майбутнього фахівця.