Пляченко Тетяна Миколаївна

http://oleksyuk.com/wp-admin/post.php?post=87&action=edit

Доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка.

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ДО РОБОТИ З УЧНІВСЬКИМИ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2011.

У дисертації досліджено проблему підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами. Виявлено закономірності й науково обґрунтовано педагогічні засади цього процесу.

Проаналізовано його методологічні основи та визначено наукові підходи (синергетичний, аксіологічний, компетентнісний), реалізація яких забезпечує успішність підготовки студентів до роботи з учнівськими оркестрами й інструментальними ансамблями.

Систематизовано зміст та визначено складові методики роботи майбутнього вчителя музики з учнівськими музично-інструментальними колективами. Спроектовано структуру діяльності й компетентнісну модель учителя музики як керівника учнівського музично-інструментального колективу.

Визначено критерії і показники та встановлено рівні сформованості у студентів оркестрово-методичної компетентності. Розроблено й експериментально перевірено ефективність організаційно-методичної системи підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами.

Доведено доцільність визначених наукових підходів, принципів, педагогічних умов, форм, методів і засобів підготовки студентів до цього виду фахової діяльності.