Пелипчук Світлана Михайлівна

Пелипчук Світлана Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, перший проректор ПВНЗ «Буковинський університет».

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2007.

У дослідженні обґрунтовуються теоретичні та методичні основи формування і розвитку суб’єктності у майбутніх юристів у ВНЗ у процесі вивчення ними психолого-педагогічних дисциплін, визнається його концептуальна основа – гуманістична філософія освіти, основною ідеєю якої є суб’єктність студента у навчально-виховному процесі. Виявляється сучасний зміст понять «суб’єкт» і «суб’єктність» щодо особистості майбутнього юриста в руслі вимог сучасних гуманістичних концепцій навчання.

У результаті проведення формувального експерименту уточнюються педагогічні умови формування та розвитку суб’єктності у майбутніх юристів у ВНЗ.