Павленко Олексій Миколайович

Павленко Олексій Миколайович

Кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри інструментально-виконавської підготовки
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ДЖАЗОВОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – Київ, 2012.

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інстру-ментально-виконавської підготовки. Розкрито сутність, зміст, компонентну структуру вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики.

Визначено критерії, показники та рівні сформованості вмінь джазової імпровізації студентів музично-педагогічних факультетів.

З’ясовано, що систематичне навчання у сфері джазу є одним із важливих аспектів функціонування цього виду мистецтва та реалізується в системі мистецьких навчальних закладів різного рівня акредитації.

Розроблено й апробовано методику формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки та експериментально доведено її ефективність.