Пастушенко Любомир Андрійович

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У дисертації досліджується проблема професійної компетентності майбутніх учителів музики. Розкрито сутність професійної компетентності майбутнього вчителя музики, визначено структурні компоненти та основні групи компетентностей, охарактеризовано особливості їх формування. Визначено і обґрунтовано педагогічні технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки.