Музика Ольга Яношівна

Музика Ольга Яношівна

Кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Умань, 2011.

У дисертації досліджено проблему розвитку творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її розроблення на теренах вищої педагогічної освіти.

Уточнено сутність поняття «розвиток творчих здібностей майбутнього учителя образотворчого мистецтва» як динамічного неперервного процесу видозміни індивідуальних властивостей і якостей разом із спеціальними образотворчими здібностями, який відбувається у відкритій, цілісній системі його особистості під час активної навчально-творчої діяльності.

Виокремлено структурні компоненти, визначено критерії, показники та рівні розвитку зазначених здібностей у студентів.

Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено технологію розвитку творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва і педагогічні умови її реалізації у процесі вивчення фахових дисциплін.