Кротова Тетяна Федорівна

Кротова Тетяна ФедорівнаКандидат педагогічних наук,
доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка.

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ
НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2004.

У дисертації розглядається проблема становлення і розвитку інтересу до музичного виконавства у старшокласників в контексті особистісно-орієнтованого навчання. Здійснено теоретичний та історичний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми; вивчено специфіку інтересу до музичного виконавства у старшокласників з урахуванням вікових особливостей.

Визначено роль і місце музичного виконавства в структурі вікових потреб підлітків; охарактеризовано зміст і структурні компоненти інтересу до музичного виконавства. Виявлено педагогічні умови ефективного застосування особистісно-орієнтованого підходу до учнів у процесі розвитку інтересу до музичного виконавства.

Науково обґрунтовано критерії та рівні сформованості інтересу до музичного виконавства з позиції структурних компонентів інтересу (емоційного, інтелектуального та вольового). Розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес методику, спрямовану на становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства в умовах особистісно-орієнтованого навчання.