Ковальський Роман Іванович

Ковальський Роман Іванович

Викладач духових інструментів Коледжу культури і мистецтв міста Кам’янець-Подільського.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
В УЧНІВСЬКОМУ ЕСТРАДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.

Основний зміст дисертації становить наукове обґрунтування методики формування готовності майбутнього вчителя музики до роботи в учнівському естрадно-інструментальному колективі. Ґрунтуючись на теоретичному дослідженні специфіки досліджуваного феномена, визначено сутність готовності майбутнього вчителя музики до організаційно-педагогічної роботи з естрадним колективом та його структурні компоненти.

На основі авторської концепції про важливість формування готовності майбутнього вчителя музики до організаційно-педагогічної роботи з естрадним колективом розроблено критерії та показники рівня його сформованості; досліджено зміст, педагогічні умови.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що сформульовані в ньому теоретичні положення та одержані експериментальні дані можуть ефективно впроваджуватись у навчально-виховний процес вищих мистецьких навчальних закладів. Розроблена методична система може застосовуватись при викладанні курсу «Методика роботи з естрадним колективом», читанні курсів «Основи педагогічної майстерності», спецкурсу «Музичної педагогіки», при проведенні спецсемінарів з проблем удосконалення форм i методів керування різноманітними естрадними колективами.