Холоденко Вікторія Олександрівна

Холоденко Вікторія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02– теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2004.

Дисертацію присвячено проблемі теорії і практики розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку на уроках музики в загальноосвітній школі. В роботі здійснено аналіз наукової літератури, на основі якого викладено розуміння сутності та структури досліджуваного поняття , особливостей його реалізації молодшими школярами у різних видах музичної діяльності.

Визначено стан, критерії, рівні сформованості творчої активності, обґрунтовано педагогічні умови ефективного її становлення; розроблено навчальну систему творчих завдань, в основу якої покладено інтеграцію різних видів музичної діяльності.

Здобуті результати дослідження доводять продуктивність запропонованої системи розвитку творчої активності школярів та її значущість для подальшого вдосконалення теорії та практики музично-творчого виховання.

Теоретично обґрунтована й експериментально перевірена методика може бути використана у навчально-виховному процесі загальних та спеціалізованих закладів освіти.