Флегонтова Наталія Миколаївна

Флегонтова Наталія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник відділу педагогічної естетики та етики
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ
НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2010.

Дисертація присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу.

Здійснено аналіз стану дослідження проблеми в науковій літературі, розкрито сутність поняття «культурне дозвілля», конкретизовано та науково обґрунтовано поняття «культурне дозвілля школярів»; на основі вивчення й аналізу наукової літератури визначено зміст, структуру, критерії та рівні готовності майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу; обґрунтовано педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу; розроблено методику підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу з використанням спецкурсу «Основи маркетингу організації культурного дозвілля школярів».