Браніцька Тетяна Ромуальдівна

Браніцька Тетяна Ромуальдівна

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музикознавства та інструментальної підготовки
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ
ДО НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2005.

Дисертацію присвячено проблемі формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час.

Проаналізовано наукову літературу з проблеми формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у системі позашкільної освіти.

Визначено сутність, структурні компоненти, критерії та рівні сформованості інтересу до народно-інструментального виконавства.

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови і методику формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час, доведено важливість одержаних результатів для подальшого розвитку музично-естетичного виховання учнів.