Бондаренко Лариса Анатоліївна

Бондаренко Лариса Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та методики музичного мистецтва
Інституту мистецтв Київського університету
імені Бориса Грінченка

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ У ПРОЦЕСІ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2014.

У дисертації досліджено проблему формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки.

Здійснено аналіз педагогічної теорії і практики фахової підготовки майбутніх учителів музики, розглянуто специфіку професійного саморозвитку майбутнього вчителя музики, конкретизовано сутність і зміст понять «професійний саморозвиток майбутнього вчителя музики» та «готовність майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки». На основі вивчення і аналізу науково-педагогічної літератури визначено компонентну структуру готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, рефлексивно-діяльнісний), критерії та рівні її сформованості. Побудовано модель формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки.

Виявлено, обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки. Доведено ефективність реалізації запропонованих педагогічних умов у навчально-виховному процесі ВНЗ.