Белікова Олена Аркадіївна

Асистент кафедри дошкільної освіти
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ
«Криворізький національний університет».

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ПЕРЕКОНАНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2014.

У дисертації досліджено проблему формування ціннісних переконань майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки.

Розкрито сутність ціннісних переконань майбутніх музикантів-педагогів як синтез компонентів, у яких взаємодіють духовні основи музиканта-педагога: інтелект, емоції, почуття, воля, віра, любов.

Проаналізовано сучасний стан професійної підготовки музикантів-педагогів щодо формування ціннісного аспекту світоглядної свідомості майбутніх фахівців. Визначено і обґрунтовано організаційно-методичні засади формування ціннісних переконань майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки: модель, педагогічні умови, форми та засоби.

Визначено критерії, показники і рівні сформованості ціннісних переконань майбутніх музикантів-педагогів. Розкрито зміст, етапи та методи експериментальної роботи щодо формування ціннісних переконань майбутніх музикантів-педагогів та здійснено аналіз результатів педагогічного експерименту.