Акічева Марина Шаміліївна

Марина АКИЧЕВА

Кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу
Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України.

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2011.

У дисертації досліджено проблему формування компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки.

Здійснено аналіз педагогічної теорії і практики фахової підготовки маркетологів, розглянуто специфіку професійного спілкування фахівця з маркетингу, конкретизовано сутність і зміст понять «компетентність професійного спілкування» та «компетентність професійного спілкування майбутнього маркетолога». На основі вивчення і аналізу науково-педагогічної літератури визначено групу основних компонентів, які входять до складу компетентності професійного спілкування майбутнього маркетолога. Удосконалено модель формування компетентності профе-сійного спілкування майбутніх маркетологів.

Експериментально перевірено педагогічні умови та розкрито методику формування компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки, яку реалізовано під час викладання спеціалізованого навчального курсу, навчального тренінгу та виробничої маркетингової практики.

Доведено, що ефективність формування компетентності професійного спілкування залежить від упровадження у фахову підготовку майбутніх маркетологів експериментальної методики.