Сінельнікова Наталія Олександрівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та науково-теоретичному обґрунтуванню тенденцій та закономірностей формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті другої половини ХХ – початку ХХІ століття. У роботі визначено етапи формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи зазначеного періоду, подано сутність та складові педагогічної культури майбутнього вчителя, виявлено головні умови, які впливають на формування педагогічної культури майбутніх учителів.