Шимова Ольга Василівна

Шимова Ольга Василівна

Концертмейстер кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі формування професійної культури майбутнього вчителя музики з використанням інформаційних технологій.

У дисертації проаналізовано сучасні підходи до визначення професійної культури майбутнього вчителя, зокрема вчителя музики. Розкрито сутність професійної культури майбутнього вчителя музики, визначено та охарактеризовано структурні та функціональні компоненти, основні шляхи формування професійної культури майбутнього вчителя музики.

Проаналізовано комплекс сучасних інформаційних технологій, їх освітні можливості у формуванні професійної культури та розроблено модель формування професійної культури майбутнього вчителя музики, в якій основну увагу приділено педагогічним умовам її формування, а також ролі сучасних інформаційних технологій у цьому процесі.

Визначено критерії, показники та рівні сформованості даної інтегративної характеристики майбутнього вчителя музики, описано методику її діагностики. Розкрито зміст та етапи експериментальної роботи з формування професійної культури майбутнього вчителя музики з використанням інформаційних технологій, проведено аналіз результатів педагогічного експерименту.