Праці О.М.Олексюк

Статті

 1. Кифенко, Анна Миколаївната Олексюк, Ольга Миколаївна та Ткач, Марія Михайлівна та Косінська, Наталія Леонідівна (2022) Postnonclassical Practices іn the Content of Higher Art Education Journal of Higher Education Theory and Practice (22(6)). с. 206-214.
 2. Олексюк, Ольга Миколаївна(2022) Метафоризація комунікативного процесу у змісті вищої мистецької освіти ÎnvăȚământul artistic – dimensiuni culturale. с. 12-13. ISSN 978-9975-117-81-4.
 3. Лігус, Ольга Марківната Олексюк, Ольга Миколаївна (2022) Творчість Бориса Грінченка як генератор інноваційних форм роботи зі студентами мистецького профілю Освітологія (11). с. 68-75. ISSN 2412-124X
 4. Олексюк, Ольга Миколаївна(2022) Національна ідентичність в університетській культурі: зовнішні виклики та внутрішні резерви Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць (2(104)). с. 75-83. ISSN 2707-7292
 5. Олексюк, Ольга Миколаївната Лігус, Ольга Марківна (2021) Інноваційні форми розвитку духовного потенціалу студентів творчих спеціальностей в осмисленні поетичної спадщини Б. Грінченко Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 38 (1). с. 253-257. ISSN 2345-1408
 6. Олексюк, Ольга Миколаївна(2021) Модель технології тайм-менеджменту в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (195). с. 22-27. ISSN 2521–1919 / 978–7406–57–8
 7. Іванюк, Ганна Іванівната Олексюк, Ольга Миколаївна та Вишневецька, Марина ВІкторівна (2021) Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges Amazonia Investiga, 10 (45). с. 9-19. ISSN 2322-6307
 8. Олексюк, Ольга Миколаївна(2021) Метафоризація духовного розвитку особистості у вищій мистецькій освіті Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць, Ч.1 (2(101)). с. 127-136. ISSN 2707-7292
 9. Олексюк, Ольга Миколаївна(2021) Інноватизація вищої мистецької освіти в контексті нової української ментальності Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку: збірник наукових праць. с. 41-45. ISSN 978-617-7970-53-7
 10. Опанасюк, Олександр Петровичта Олексюк, Ольга Миколаївна та Шип, Сергій Васильович (2021) Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture Amazonia Investiga, 10 (48). с. 26-33. ISSN 2322 — 6307
 11. Олексюк, Ольга Миколаївна(2021) Міфи та реальність сучасної мистецької освіти Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (6). с. 4-8. ISSN 2518-766Х
 12. Олексюк, Ольга Миколаївната Реброва, Олена Євгеніївна та Батюк, Наталія Орестівна та Реброва, Ганна Олександрівна (2020) Value Intentions in Future Art Teachers’ Professional Training Journal of History Culture and Art Research, 9 (3). с. 1-16. ISSN 2147-0626
 13. Олексюк, Ольга Миколаївна(2020) Концепт нелінійності у сучасному музично-педагогічному дискурсі Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. ISSN 978-966-7406-57-8
 14. Олексюк, Ольга Миколаївна(2020) Кластерна модель розвитку духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2 (95). с. 139-148. ISSN 2707-7292
 15. Олексюк, Ольга Миколаївна(2020) Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти: фасетний підхід Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (5). с. 4-8. ISSN 2518-766Х
 16. Олексюк, Ольга Миколаївната Реброва, Олена Євгеніївна та Мікулінська, Ольга (2019) Dramatic Hermeneutics as a Perspective Technology in the Artistic Education Journal of History Culture and Art Research, 8 (3). с. 100-112. ISSN 2147-0626
 17. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Інтегративний підхід до організації освітнього кластера в мистецькій освіті Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (178). с. 52-56. ISSN 2415-7988
 18. Олексюк, Ольга Миколаївната Бондаренко, Лариса Анатоліївна та Маєвська, Анастасія Сергіївна та Косінська, Наталія Леонідівна (2019) Innovative Model of Communicative Practices Journal of History Culture and Art Research, 8 (2). с. 244-252. ISSN 2147-0626
 19. Олексюк, Ольга Миколаївната Черкасов, Володимир Федорович та Єжова, Ольга та Кулікова, Світлана та Куркіна, Сніжана та Локарєва, Юлія (2019) Formation of Readiness of Higher Education Institutions’ Students to the Introduction of Musical-Pedagogical Technologies Pedagogika, 136 (4). с. 126-140. ISSN 1392-0340; 2029-0551
 20. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Емпіричний досвід вивчення проблем розвитку духовного потенціалу студентів закладів вищої мистецької освіти Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 4 (91). с. 111-122. ISSN 2707-7292
 21. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Optimizing students’ cooperation within an intercultural environment: competency discourse Studiul artelor si culturologie: istorie, teorie, practica (2(35)). с. 157-162. ISSN 2345-1408
 22. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Міждисциплінарність у розвитку постнекласичної мистецької освіти Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (4). с. 4-9. ISSN 2518-766Х
 23. Олексюк, Ольга Миколаївната Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2018) Ед’юнтеймент у професійній підготовці магістрів музичного мистецтва Educational Researcher, 2 (9). с. 972-978. ISSN 0013-189X
 24. Олексюк, Ольга Миколаївната Реброва, Олена Євгеніївна (2018) Концептуальні ідеї наративної педагогіки у професійному становленні вчителя музичного мистецтва Journal of History Culture and Art Research, 7 (1). с. 84-89. ISSN 2147-0626
 25. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Інтеграція духовного потенціалу мистецької та природничонаукової освіти у контексті постнекласичної парадигми Духовність особистості в системі мистецької освіти (3). с. 3-10.
 26. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Педагогічний наратив у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (163). с. 12-15. ISSN 2415-7988
 27. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Artistic education in interdisciplinary dimension: theoretical aspect of an issue Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (9). с. 161-167. ISSN 2218-8584
 28. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Міждисциплінарність як механізм реалізації духовного потенціалу особистості у вищій мистецькій освіті Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 3 (84). с. 151-158. ISSN 2220-6310
 29. Олексюк, Ольга Миколаївната Коваль, Анастасія Станіславівна та Рахманова, Оксана Кахрамонівна (2018) Decomposition of Educational Objectives in the Context of Hermeneutic Experience of Future Music Teachers Journal of History Culture and Art Research, 7 (5). с. 233-238. ISSN 2147-0626
 30. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (3). с. 4-8. ISSN 2518-766Х
 31. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Конгеніальність у герменевтичних смислах мистецької освіти Quality, Mobility and Globalization in the Higher Education System. с. 81-87. ISSN 978-1-63484-986-9
 32. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти (22(27)). с. 8-12.
 33. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (152). с. 25-27. ISSN 2415-7988
 34. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Виховний потенціал трансцендентних духовних цінностей в сфері музичного мистецтва Мистецтво та освіта (1). с. 2-7. ISSN 2308-8885
 35. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Національна ідея у змісті фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва Вісник Прикарпатського університету (30-31). с. 43-47. ISSN 2411-1007
 36. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Трансдисциплінарність у реалізації духовного потенціалу мистецтва Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (8). с. 177-182. ISSN 2218-8584
 37. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). с. 3-7. ISSN 2518-766Х
 38. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Педагогіка розуміння в духовному розвитку особистості засобами мистетцва Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 3 (78). с. 173-179. ISSN 2220-6310
 39. Олексюк, Ольга Миколаївната Ткач, Марія Михайлівна та Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2017) Принцип фрактальної гармонії в духовному саморозвитку музиканта-педагога Educational Researcher, 2 (46). с. 925-934. ISSN 0013-189X
 40. Олексюк, Ольга Миколаївната Коваль, Анастасія Станіславівна (2017) Герменевтичні принципи мистецької освіти: інтерпретаційний дискурс Освітологія / українсько-польський щорічник (6). с. 136-142. ISSN 2226-3012
 41. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Functions of dialogue in art education research area European Applied Sciences: challenges and solutions. с. 13-16.
 42. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Концептуальні засади реалізації духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецької освіти Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 242-248.
 43. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Пролегомени інноваційного простору мистецької освіти в класичному університеті EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society (2). с. 86-94.
 44. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Неперервна мистецька освіта у формуванні духовного потенціалу особистості Наукові записки (147). с. 19-22. ISSN 978–7406–57–8
 45. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Динаміка типів наукової раціональності в розвикту мистецької педагогіки Мистецтво та освіта (1(79)). с. 10-13. ISSN 2308-8885
 46. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Антропологічний поворот в мистецькій педагогіці – «золотий» перетин століть Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 152-157. ISSN 2226-3012
 47. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Музика як квінтесенція трансцендентних духовних цінностей Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (7). с. 269-274. ISSN 2218-8584
 48. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). с. 3-7.
 49. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Антропологічний синтез методологічних підходів у музичній педагогіці Духовність особистості в системі мистецької освіти, випуск 2 (2). с. 3-10.
 50. Олексюк, Ольга Миколаївна(2015) Ціннісно-смислові орієнтири наукової педагогічної школи у вищій мистецькій освіті Духовність особистості в системі мистецької освіти. с. 6-16.
 51. Олексюк, Ольга Миколаївна(2015) Феномен наукової школи у вищій мистецькій освіті Неперервна професійна освіта: теорія і практика. с. 38-41. ISSN 1609-8595
 52. Олексюк, Ольга Миколаївна(2015) Узагальнення інтонації як механізму осягнення смислу естетичних категорій: педагогічний аспект проблеми Наукові записки. с. 3-6.
 53. Олексюк, Ольга Миколаївната Реброва, Олена Євгеніївна (2015) Межкультурная компетентность студентов в координатах духовности The Caucasus, 8 (2). с. 17-21. ISSN 1987-6521
 54. Олексюк, Ольга Миколаївна(2015) Сучасні тренди у вищій мистецькій освіті: ціннісно-смисловий аспект Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (6). с. 253-257. ISSN 2218-8584
 55. Олексюк, Ольга Миколаївна(2015) Ганна Карась: українська музична культура західної діаспори змогла відбутися в ХХ столітті завдяки глибокій закоріненості в національну культуру Вісник Прикарпатського університету (32-33). с. 21-23. ISSN 2411-1007
 56. Олексюк, Ольга Миколаївната Попович, Н.М. (2014) Зарубіжний досвід неперервної фахової підготовки вчителів музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 207-214.
 57. Олексюк, Ольга Миколаївна(2014) Методологічний контур інтеграційних процесів у мистецькій освіті Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 53-60.
 58. Олексюк, Ольга Миколаївна(2014) Музично-педагогічне дослідження в контексті нових суспільно-історичних реалій Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. с. 33-42. ISSN 978-966-7406-57-8
 59. Олексюк, Ольга Миколаївна(2014) Феномен розуміння як механізм гармонізації особистісних сфер суб’єктів музично-педагогічного процесу у вищій школі Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. с. 3-6. ISSN 9–7425–09-6
 60. Олексюк, Ольга Миколаївна(2014) Конгеніальність у герменевтичних смислах мистецької освіти Проблеми сучасної педагогічної освіти. с. 159-165. ISSN УДК 37 ББК 74.04 П 78
 61. Олексюк, Ольга Миколаївна(2014) Дослідницька діяльність кафедри у вищому мистецькому навчальному закладі: європейський досвід Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. — Випуск 79.-310 с.. с. 170-174. ISSN —
 62. Олексюк, Ольга Миколаївна(2013) Методологічні пріоритети постнекласичної мистецької педагогіки Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции. с. 262-266.
 63. Олексюк, Ольга Миколаївна(2012) Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 708-715.
 64. Олексюк, Ольга Миколаївна(2012) Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 494-501.
 65. Олексюк, Ольга Миколаївна(2012) Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 494-501.
 66. Олексюк, Ольга Миколаївната Ткач, Марія Михайлівна (2012) Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 708-715.
 67. Олексюк, Ольга Миколаївна(2011) Досвід рефлексії ціннісних компонентів міжсуб’єктної мистецької освіти Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 66-69.
 68. Олексюк, Ольга Миколаївна(2011) Стан і перспективи компетентнісного орієнтованого шкільної освіти: погляд з України Профессиональное музыкальное искусство России: традиции и новаторство. с. 144-154.
 69. Олексюк, Ольга Миколаївна(2010) Компетентнісна мистецька освіта: пошук інноваційної моделі Международный Крымский педагогический конгресс «Инновации в образовании». с. 191-194.

Підручники, навчальні посібники

 1. Олексюк, Ольга Миколаївна(2013) Музична педагогіка In: Музична педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 3-4.
 2. Ляшенко, Ольга Дмитрівната Олексюк, Ольга Миколаївна та Кондратенко, Ганна Григорівна (2011) Професійний портрет In: Вступ до спеціальності. Модуль 2:музичне мистецтво.: навч. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, с. 40-41.
 3. Кондратенко, Ганна Григорівната Олексюк, Ольга Миколаївна та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб In: Вступ до спеціальності : музичне мистецтво. Модуль 2. Київький університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 4. Олексюк, Ольга Миколаївната Ткач, Марія Михайлівна (2009) Музично-педагогічний процес у вищій школі In: Музично-педагогічний процес у вищій школі. Знання України, Київ. ISBN 978-966-316-244-7
 5. Олексюк, Ольга Миколаївната Тушева, В.В. (2020) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-085-0
 6. Олексюк, Ольга Миколаївна(2020) Навчально-методичний посібник «Практикум з методології наукових досліджень» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.
 7. Олексюк, Ольга Миколаївната Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2018) Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ. ISBN 978-617-658-060-7
 8. Олексюк, Ольга Миколаївната Кучерук, Володимир Феофілович та Кучерук, Надія Петрівна (2014) Інструментальний ансамбль Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Монографії

 1. Олексюк, Ольга Миколаївна(2022) Феномен духовного потенціалу особистості в ціннісному вимірі музичного мистецтва Колективна (три і більше авторів). Theoretical issues of Ukrainian culture and musicArt : monograph. LAP LANBERT Academic Publishing, Німеччина, Німеччина.
 2. Лігус, Ольга Марківна та Олексюк, О. М. та Опанасюк, Олександр Петрович та Романенко, А. Р. та Завалко, К. В. та Kulish, Mariia та Kostiuk, Natalia та Rakhmanova, Oksana та Datsenko, Mariia та Малахова, М. О. (2022) Синергія культури у розвитку духовного потенціалу особистості: монографія Колективна (три і більше авторів). AV Akademikerverlag, Republic of Moldova, Кишинів.
 3. Олексюк, Ольга Миколаївната Рахманова, Оксана Кахрамонівна (2021) Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезії в молодших школярів Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна.
 4. Олексюк, Ольга Миколаївната Коваль, Анастасія Станіславівна (2020) Герменевтичний аналіз музичного твору як чинник формування методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва Колективна (три і більше авторів). Teoretical and practical aspects of the development of the European research area: Monograph. Publishing House “Baltija Publishing”,, Riga, Latvia.
 5. Олексюк, Ольга Миколаївната Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2019) The Transformation of Communicative Practices in the Development of Organizational and Methodological Support for Contemporary Arts Education Колективна (три і більше авторів). Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education: monografia. University of Cambridge, United Kingdom.
 6. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.
 7. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Modernization and Development of Arts Education: Spiritual and Worldview Alternative Колективна (три і більше авторів). IntechOpen, London, SE1 9SG, UNITED KINGDOM.
 8. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Музична виразність як трансцендентна умова духовного виховання людини Колективна (три і більше авторів). Горизонт духовності виховання: колективна монографія. видавництво “Žuvėdra“, Вільнюс.
 9. Олексюк, Ольга Миколаївната Кудлай, Аліна (2019) Мобільні ресурси як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів поліції Колективна (три і більше авторів). New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph.Publishing House “Baltija Publishing”,, Riga, Latvia.
 10. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) The Conceptual Basis For The Realization Of Individual Spiritual Potential In Continuing Education Колективна (три і більше авторів). Professional Artictic Education and Culture within Modern Global Transformation6 monograf. Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom.
 11. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 12. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Трансцендентальный смысл духовного воспитания личности в сфере музыкального искусства Колективна (двоосібна). Sudarė ir parengė Jonas Kievišas, Vilnius: Žuvėdra.
 13. Олексюк, Ольга Миколаївната Ткач, Марія Михайлівна та Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2015) Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.
 14. Олексюк, Ольга Миколаївна(2014) Прояв духовного досвіду суб’єкта в професійній художній освіті Колективна (три і більше авторів). Vilniaus pedagjginio universiteto leidykla.

Доповіді на конференціях, семінарах

 1. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Герменевтичні смисли мистецької освіти In: Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration, 11-14 вересня 2017 року, Південноукраїнський університет імені К.Д.Ушинського, Одеса, Україна.
 2. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Наукова спадщина Івана Зязюна в інноваційному просторі мистецької освіти In: І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього», 30-31 березня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Патент/свідоцтво

Олексюк Ольга Миколаївна (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75937 — стаття «Воспитательный потенциал трансцендентных духовных ценностей в сфере музыкального искусства» 75937.

Навчально-методичні матеріали

 1. Олексюк, Ольга Миколаївна(2021) Теорія музичної освіти, V курс [Навчально-методичні матеріали]
 2. Олексюк, Ольга Миколаївна(2021) Теорія музичної освіти, VI курс [Навчально-методичні матеріали]
 3. Олексюк, Ольга Миколаївна(2021) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки — V курс [Навчально-методичні матеріали]
 4. Олексюк, Ольга Миколаївна(2021) Музична педагогіка та музична психологія вищої школи — V курс [Навчально-методичні матеріали]
 5. Олексюк, Ольга Миколаївната Желанова, Вікторія В’ячеславівна та Музика, Олена Оксентівна (2020) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі [Навчально-методичні матеріали]
 6. Олексюк, Ольга Миколаївна(2020) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки — V курс [Навчально-методичні матеріали]
 7. Олексюк, Ольга Миколаївна(2020) Теорія музичної освіти, VI курс [Навчально-методичні матеріали]
 8. Олексюк, Ольга Миколаївна(2020) Виробнича (педагогічна) практика, 5 курс, 9 семестр [Навчально-методичні матеріали]
 9. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Теорія музичної освіти, V курс [Навчально-методичні матеріали]
 10. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки — V курс [Навчально-методичні матеріали]
 11. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Теорія музичної освіти, VI курс [Навчально-методичні матеріали]
 12. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі [Навчально-методичні матеріали]
 13. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Виробнича (педагогічна) практика, 5 курс, 9 семестр [Навчально-методичні матеріали]
 14. Олексюк, Ольга Миколаївна(2019) Виробнича (педагогічна) практика, 6 курс, 11 семестр [Навчально-методичні матеріали]
 15. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Теорія музичної освіти [Навчально-методичні матеріали]
 16. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Теорія музичної освіти, VI курс [Навчально-методичні матеріали]
 17. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки — V курс [Навчально-методичні матеріали]
 18. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Науковий семінар — ІІІ курс, V семестр [Навчально-методичні матеріали]
 19. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Технології експериментального музично-педагогічного дослідження — ІІІ курс, V семестр [Навчально-методичні матеріали]
 20. Олексюк, Ольга Миколаївна(2018) Актуальні проблеми музичної педагогіки — І курс, І семестр [Навчально-методичні матеріали]
 21. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Стратегії розвитку науки [Навчально-методичні матеріали]
 22. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки [Навчально-методичні матеріали]
 23. Олексюк, Ольга Миколаївна(2017) Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі [Навчально-методичні матеріали]
 24. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Стратегії розвитку науки [Навчально-методичні матеріали]
 25. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Методологія музично-педагогічної освіти [Навчально-методичні матеріали]
 26. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Методологія науково-педагогічних досліджень [Навчально-методичні матеріали]
 27. Олексюк, Ольга Миколаївна(2016) Теорія музичної освіти [Навчально-методичні матеріали]
 28. Олексюк, Ольга Миколаївна(2014) Методологічні засади науково-педагогічних досліджень [Навчально-методичні матеріали] (Неопубліковано)
 29. Олексюк, Ольга Миколаївна(2014) Методологія музично-педагогічної. Робоча програма [Навчально-методичні матеріали] (Неопубліковано)