Пуцик Ольга Анатоліївна

Пуцик Ольга Анатоліївна

Асистент кафедри методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін
Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного Інституту імені Т.Шевченка.

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ДО ЕТНОХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДИТЯЧОМУ ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.

Дисертаційне дослідження спрямоване на розкриття проблеми підготовки майбутніх учителів музики до етнокультурної діяльності в дитячому хоровому колективі. Розкрито сутність етнокультурної діяльності майбутніх учителів музики в дитячому хоровому колективі, визначено структурні компоненти.

Проаналізовано сучасний стан підготовки майбутнього вчителя музики, його зміст і методичне забезпечення. Обґрунтовано методику підготовки майбутнього вчителя музики до етнохудожньої діяльності в дитячому хоровому колективі.

Практичне значення дослідження полягає у впровадженні спецкурсу для фахової підготовки студентів педвузів, а також для системи перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів музики; у розробці та експериментальній перевірці методики використання народного фольклору на заняттях із спеціальних музичних дисциплін (диригування, хорове аранжування, методика музичного виховання) у педвузах, яка зумовить підвищення ефективності підготовки вчителя музики та розширить навчальний та концертний репертуар студентів як пісенними зразками регіонального фольклору, так і оригінальними (авторськими) творами композиторів; у підготовці та впровадженні методичних рекомендацій для студентів музично-педагогічних факультетів вищих мистецьких навчальних закладів.