Духовність особистості в системі мистецької освіти (випуск 3) — 2018

Опубліковано

Духовність особистості в системі мистецької освіти : зб. пр. наук. шк. д-ра пед. наук, проф. О.М.Олексюк. Вип. 3 / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. — К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2018. — 138 с.

Повний текст збірника ТУТ.

У збірнику праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О.М. Олексюк «Духовність особистості в системі мистецької освіти» висвітлюються теоретико-методичні засади розвитку духовності особистості в системі мистецької освіти. Мистецтвознавчі студії наукової школи розширюють межі духовно-світоглядної проблематики у змісті мистецької освіти. Евристичні перспективи нових методологічних принципів та упровадження результатів наукових досліджень школи уможливлюють виконання замовлення суспільства на підготовку високопрофесійних і конкурентоспроможних фахівців, здатних творчо реалізувати себе у майбутній професії.

Для працівників вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і докторантів, а також усіх, хто цікавиться тенденціями розвитку мистецької освіти.

ЗМІСТ

Розділ І. ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Олексюк О.М. Інтеграція духовного потенціалу мистецької та природничо-наукової освіти у контексті постнекласичної парадигми.

Сверлюк Я.В. Сучасні методологічні підходи до професійної підготовки диригента оркестрового колективу.

Ткач М.М., Бондаренко Л.А. Герменевтична інтерпретація художнього твору як основа професійної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Музика О.Я. Творча активність та цілеспрямованість як основа особистісного становлення і саморозвитку майбутнього художника-педагога.

Белінська Т.В. Зміст музично-фольклористичних дисциплін як педагогічний феномен.

Рахманова О.К. Синестезійне сприйняття музичного мистецтва:теоретичний аспект проблеми.

Маєвська А.С. Мистецька рефлексія майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавського розвитку.

Розділ ІІ. ДУХОВНІ ДОМІНАНТИ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ СТУДІЙ

Мозгова О.М. Масове музичне мистецтво:естетико-культурологічні параметри впливу.

Павленко О.М. Принципи створення джазового соло у процесі інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Хижко О.В. Формування інструментально-виконавської компетентності студентів засобами естрадно-джазової музики:теоретичний аспект проблеми.

Розділ ІІІ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Сверлюк Л.І. Гуманізація взаємин у дитячих хорових колективах:сучасний стан та перспективи розвитку.

Кушнір К.В. Педагогічні умови формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки.

Кифенко А.М. Критерії та рівні сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу.

Ковальський Р.І. Педагогічний концепт підготовки керівника учнівського естрадно-інструментального колективу.

Сінельнікова Н.О. Домінантні причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання.

Косінська Н.О. Структурні компоненти сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки.

Коваль А.С. Критерії сформованості методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Повний текст збірника ТУТ.