Манік Ірина Петрівна

Манік Ірина Петрівна

Викладач кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2014.

В умовах модернізації національної системи освіти відбуваються глибокі зміни, пов’язані з переоцінкою сучасною молоддю економічних, політичних, ідеологічних та духовно-моральних цінностей.

Нові орієнтири в підготовці майбутніх фахівців висувають в ряд актуальних проблему формування в майбутніх учителів професійно-ціннісних орієнтацій, які складають внутрішню основу їх ставлення до педагогічної діяльності.

Результати дослідження впроваджені у практику навчально-виховної роботи Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Київського національного університету культури і мистецтв, Одеської державної музичної академії імені А. Нежданової, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.