Лисюк (Баленко) Юлія Сергіївна

Лисюк (Баленко) Юлія Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент Київського національного університету культури і мистецтв.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ
У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2007.

Дисертацію присвячено проблемі формування досвіду само-регулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах.

Обґрунтовано сутність і структурні компоненти досвіду само-регулювання музикантів-педагогів, визначено критерії, показники та рівні їх сформованості, виявлено педагогічні умови формування досліджуваного феномена у студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

Розроблено й експериментально перевірено поетапну методику формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів. Дані, отримані в ході дисертаційного дослідження, довели ефективність запропонованої методики формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів.